Menn utsatt for partnervold

I en forekomststudie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS, 2015), ble det avdekket at 16,3 prosent av mennene rapporterte at de noen gang i livet var blitt utsatt for mindre alvorlig vold fra partner, mens andelen var 1,9 prosent når det gjaldt alvorlig vold fra partner (banket opp, tatt kvelertak på, sparket). I en annen undersøkelse rapporterte to prosent av mennene i studien at ektefelle eller samboer hadde brukt kniv eller andre former for våpen, tatt kvelertak eller banket hodet mot en vegg eller et gulv (Haaland, Clausen & Scei, 2005). I en forekomststudie fra Oslo i 2004 fant forskere ut at årsprevalens når det gjaldt vold fra partner var like høy for menn, som for kvinner (Pape & Stefansen, 2004).

Vold og særlig vold som man utsettes over for tid, kan få store og alvorlige konsekvenser for dem som blir utsatt, uansett kjønn. Fagmiljøene og det politiske liv må starte å se på vold i nære relasjoner i et større bilde. Alle kjønn og barn er utsatt og ingen grupper kan glemmes i arbeidet med å forebygge eller hjelpe voldsofre.

Når det gjelder menn som er utsatt for vold viser erfaringer at det i mange tilfeller inngår nedrakking av personens mannlige selvbilde i volden. Dette gjør at det blir ekstra vanskelig å fortelle andre om volden de har blitt utsatt for. Utsatte menn forteller at de har blitt latterliggjort og kalt «tøffel», «pingle», «ingen mann», «svekling» og at det er «han som er kjerringa». Denne måten å møte utsatte menn på bidrar til at mange ikke vil avsløre volden de er utsatt for. Å være et offer bryter ofte med deres eget og andres bilde av maskulinitet og hva det vil si å være en «skikkelig» mann.

Som sosiolog ser jeg viktigheten av å arbeide for at forståelsen av maskulinitet skal romme flere kvaliteter enn de tradisjonelle mannlige. Å arbeide parallelt med både kunnskap om at menn også utsettes for vold og hvilke konsekvenser denne volden har, og å bryte ned stereotypiske forestillinger om maskulinitet blir essensielt i det forebyggende arbeidet innenfor vold mot menn.

Samlive tilbyr kompetansehevende kurs innen dette temaet for utdannings-institusjoner og tjenesteapparatet, i tillegg til individuelle terapeutiske samtaler med utsatte menn.