Seksualitet i alderdommen

Seksualitet angår alle mennesker, uansett alder, legning eller annen livssituasjon. Den griper inn i alle aspekter ved det å være menneske, og det er nær sammenheng mellom hvordan vi fungerer seksuelt og vår livskvalitet. Seksualiteten er en del av vårt helsebegrep, og seksualiteten følger oss fra vuggen til graven. Seksualitet har betydning gjennom hele livet, fra barndom, via ungdomstid, voksen-alder og i alderdommen (Aars, 2011).

Seksualitet gir mennesker en identitet, derfor blir vi berørt i vårt aller innerste og i forhold til vårt eget selvbilde.  Et godt seksualliv er av stor betydning for enkeltindividets velvære og for å etablere og bevare nære relasjoner. Det er komplekse vekselvirkninger mellom seksualitet og den generelle helsetilstanden, hvor begge kan påvirke hverandre i positiv eller negativ retning. Forskning viser at det er sterk sammenheng mellom helsetilstand, seksuell aktivitet og seksuell tilfredshet (Field, et al., 2013). God seksuell helse ser ut til å være en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter. Åpenhet om mangfold og positive holdninger til seksualitet er samfunnsmessige faktorer som fremmer seksuell helse.

Ifølge Elsa Almås er seksualiteten fortsatt svært moralsk belastet i vår kultur (Almås & Benestad, 2017). Seksualitet i alderdommen har lenge vært forbundet med taushet og skam, og få snakker åpent om seksuell lyst, aktivitet eller erotisk lengsel i denne livsfasen. I andre perioder av livet er det mer «tillatt» å ha seksuelle behov, og for middelaldrende i dag er det snarere pinlig å ikke ha seksuelle behov enn å ha det skriver Sissel Gran i sin bok «Inni er vi alltid unge» (2019). Men hva med mennesker i den tredje alder, tør de å uttrykke sitt begjær i dag, spør hun? (Gran, 2019). 

Av erfaring og fra forskning vet vi at eldre er opptatt av seksualitet og av å ha et seksualliv. I en ny studie gjennomført av Bente Træen m.fl. kommer det frem at over 90 prosent av norske menn mellom 60 og 75 år er seksuelt aktive. Det samme gjelder nærmere 75 prosent av kvinnene (Træen, m.fl., 2018). Denne forskningen anerkjenner at sex er viktig også for eldre, og at sex må opp og fram som et tema når helsetjenester for eldre voksne planlegges. Alderen i seg selv, sykdom, legemidler og tap av partner er elementer som gjør at eldre voksne kan oppleve utfordringer knyttet til seksualitet og seksuallivet sitt.  Eldre har få arenaer hvor de kan få kunnskap og hjelp til å snakke om seksualitet og seksuelle utfordringer på en åpen og informativ måte.Studier viser at selv kommende leger har for liten sexologisk kompetanse og mestringstro til å møte befolkningens behov når det gjelder å ta opp seksualitet og seksuell helse i behandlingsrommet. Til tross for at behovet for sexologisk veiledning åpenbart er der, vegrer altså helsepersonell og leger seg for å ta opp temaer som berører menneskers seksuelle helse (Aars, 2012, Graugaard, et al., 2015, Fischer og Træen, 2016).

Samlive ønsker å gjøre en forskjell innen dette feltet og arbeide for å gi kunnskap om seksualitet til de som arbeider med eldre i samfunnet vårt. Ta gjerne kontakt for informasjon om hvilke foredrag og kurs vi kan tilby.

Daglig leder Live Mehlum kan nås på telefon 46506832

Seksualitet i alderdommen